Vertrouwenspersonen, beleid en klachtenprocedure

Anti-discriminatiebeleid

dinsdag 12 maart

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging,Lees meer

Lees verder

Extern vertrouwenspersoon

zondag 29 januari

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer

Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

vrijdag 19 augustus

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer

Lees verder

Klachtenprocedure

woensdag 13 maart

Het zou kunnen zijn, dat u een klacht heeft over de school. Die klacht bespreekt u in eerste instantie rechtstreeks met de leerkracht van uwLees meer

Lees verder

Meldcode kindermishandeling

vrijdag 1 juli

Landelijk is de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. BinnenLees meer

Lees verder

Toelating/handhaving van leerlingen

vrijdag 29 augustus

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer

Lees verder